• No.4 保定—许梓烨

本月份保定-许梓烨共服务客户20个,通过总部的回访,其中五星级客户20个,四星级客户0个。
品合换新家合伙人

 • 济宁—李亚菲

 • 包头——王东明

 • 济南-冯猛

 • 天津-柳相红

 • 梅州-张广朋

 • 泰州-左亚斌

 • 天水-王宝刚

 • 苏州-冯海峰

 • 徐州—李可

 • 北京昌平—叶海青

 • 石家庄—杨敬斌

 • 保定—许梓烨

 • 大连—方清盛

 • 赤峰—张宁

 • 沧州—李芳

 • 武汉—张晨光

 • No.1 北京昌平—叶海青

 • No.2 苏州—马海峰

 • No.3 石家庄—杨敬斌

 • No.4 保定—陈帅

 • No.5 沧州—李芳

 • No.6 太原—田俊成

 • No.7 徐州—李可

 • No.8 锦州—张安妮

 • No.1 沧州—李芳

 • No.2 赤峰—张宁

 • No.3锦州—张安妮

 • No.4 保定—陈帅

 • No.5 太原—田俊成

 • No.6 北京房山—胡德志

 • No.7 包头—王东明

 • No.8 上海—彭江

 • No.1 昌平叶海青

 • No.2 太原—田俊成

 • No.3 徐州—李可

 • No.4岳阳—黎勇

 • No.5 平顶山—王鹏

 • No.6 苏州—马海峰

 • No.7 赤峰—张宁

 • No.8 济南—冯猛

 • No.1 太原—田俊成

 • No.2 石家庄—杨敬斌

 • No.3 保定—陈帅

 • No.4 苏州—马海峰

 • No.5 岳阳—黎勇

 • No.6 邯郸—席妹茹

 • No.7 包头—王东明

 • No.8 徐州—李可

 • No.1 天津—柳向红

 • No.2 徐州—李可

 • No.3 锦州—张安妮

 • No.4 太原—田俊成

 • No.5 沧州—李芳

 • No.6 保定—陈帅

 • No.7 包头—王东明

 • No.8 平顶山—王鹏

 • No.1 沧州—李芳

 • No.2 邯郸—席妹茹

 • No.3 苏州—马海峰

 • No.4 衡水—鲍国瑞

 • No.5 太原—田俊成

 • No.6 徐州—李可

 • No.7锦州—张安妮

 • No.8 广州—晏浩

 • No.1 沧州—李芳

 • No.2 徐州—李可

 • No.3 苏州—马海峰

 • No.4 衡水—鲍国瑞

 • No.5 太原—田俊成

 • No.6 邯郸—席妹茹

 • No.7 包头—王东明

 • No.8 石家庄—王森

 • No.1 唐山—武善文

 • No.2 沧州—李芳

 • No.3 保定—陈帅

 • No.4 徐州—汪勇

 • No.5 邯郸—席妹茹

 • No.6 苏州—王立

 • No.7石家庄—杨敬斌

 • No.8 石家庄—王森

 • No.1 天津—柳相红

 • No.2 保定—许梓烨

 • No.3 驻马店—邢俊

 • No.4 沧州—李芳

 • No.5 锦州—张安妮

 • No.6 徐州—汪勇

 • No.7 宁波—廖克宏

 • No.8 邯郸—席妹茹

 • No.5 石家庄—王森

 • No.6 宁波—廖克宏

 • No.7 邯郸—席妹茹

 • No.8 徐州—汪勇

 • No.1 南京—姜领国

 • No.2 沧州—李芳

 • No.3 天津—柳相红

 • No.4 保定—许梓烨

 • No.5 西安—帅立强

 • No.6 徐州—汪勇

 • No.7 保定—许梓烨

 • No.8 郑州—李俊杰

 • No.1 南京—姜领国

 • No.2 天津—柳相红

 • No.3 宁波—廖克宏

 • No.4 石家庄—王森

 • No.5 保定—许梓烨

 • No.6 沧州—李芳

 • No.7 张家口—王强

 • No.8 石家庄—王森

 • No.1 南京—姜领国

 • No.2 天津—柳相红

 • No.3 宁波—廖克宏

 • No.4 天水—王保刚

 • No.5 邯郸—席妹茹

 • No.6 宁波—廖克宏

 • No.7 石家庄—王森

 • No.8 保定—许梓烨

 • No.1 天津—柳相红

 • No.2 南京—姜领国

 • No.3 徐州—汪勇

 • No.4 北京朝阳—杨刚

 • No.5 徐州—汪勇

 • No.6 唐山—潘劲淞

 • No.7 北京朝阳—杨刚

 • No.8 沧州—李芳

 • No.1 南京—姜领国

 • No.2 天津—柳向红

 • No.3 保定—许梓烨

 • No.4 宁波—廖克宏

 • No.5 天津—柳相红

 • No.6 邯郸—席妹茹

 • No.7 宁波—廖克宏

 • No.8 石家庄—王森

 • No.1 南京—姜领国

 • No.2 沧州—李芳

 • No.3 保定—许梓烨

 • No.4 北京朝阳—杨刚

 • No.5 西安—帅立强

 • No.6 宁波—廖克宏

 • No.7 邯郸—席妹茹

 • No.8 徐州—汪勇

 • No.1 北京朝阳—杨刚

 • No.2 保定—许梓烨

 • No.3 天津—柳相红

 • No.4 南京—姜领国

 • No.5 安阳—张国强

 • No.6 宁波—廖克宏

 • No.7 南京—姜领国

 • No.8 石家庄—王森

 • No.1 北京朝阳—杨刚

 • No.2 徐州—汪勇

 • No.3 邯郸—席妹茹

 • No.4 保定—许梓烨

扫描二维码

进入微信服务平台咨询